ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 71 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 74 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอา [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
อบต.ประดาง โครงการเชิงปฎิบัติการเพื่ออนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อด้วยต้นกก [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง การอบรม เครือข่าย มลชน เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จว.ต.ก [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวก.ตาก เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต.นาโบสถ์ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.พระธาตุผาแดง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังหินผุ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.พระธาตุผาแดง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.พระธาตุผาแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่จะเรา การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.อุ้มผาง ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่จะเรา การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา และประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก (แก้ไข ครั้งที่ 1) ติดตามและเร่งรัดการคีย์ข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพบพระ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.ท้องฟ้าประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก อบต.ตากออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ทต.ไม้งาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
   
     
 
อบต.ประดาง  เว็บไซต์ อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.วังหิน รบกวนประชาสัมพันธ์ ขอให้งดการเผาขยะ ม.4 และ ม.3 วังหิน (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 2
อบต.แม่ท้อ เว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3987  ตอบ 29
ทต.บ้านตาก สอบถามกรอบอัตรากำลัง (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 158  ตอบ 4
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 1
อบต.วังหิน ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 1
 
     
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
 
 
 
 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 358 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
การกำหนดราคาเครื่องใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (SBMLD) [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0784489 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551