Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
รับสมัครนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประจำปี ๒๕๕๘ [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 85 
 
ทต.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่2(หมู่บ้านจัดสรร) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อลำเหมือง หมู่1 (สนามเพาะ) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่7 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่1 หมู่3 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.พบพระ โครงการป้องกันและแก้ใขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พบพระ มารู้จักกับ AEC กัน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่จัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023/ว 7237 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสาน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางก่อสร้างโครงการวางท่อ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
   
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 62 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 80 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 174 
    
 
 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023/ว 7237 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสานสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ccis) [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัติพิบัติกรณ๊ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
การมอบอำนาจและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งให้แก่ อปท. [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
ด่วนมาก ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๘) [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น"พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี3" [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง" [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 

 
 
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 16247  ตอบ 63
อบต.มหาวัน สมัครครู (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player