Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี [ 5 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ป [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
 
สถ.จ.ตาก แผ่นพับเผยแพร่กลไกลการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก รับสมัครชุมชนเข้าร่วม "โครงการเพิ่มสมรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวง [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซอง โครงการจ้างออกแ [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า ประกาศ " เทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกา [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า ประกาศ " สภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรียกประชุมสภาเทศบาลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ขอประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน 4 โครงการ [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมางานถมดินเพื่อทำเป็นตลาดชุมชน บริเวณหน้าอบต.แม่ท้อ หมู่ที่ 11 บ้านลาน [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวใต้ โรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 8 ก.ค.2559 [ 24 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวใต้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ตำบลหนองบัวใต้มีการประชุมร่วมระหว่างท้องที่และท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 24 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ส่วนการศึกษาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.แม่ตื่น คณะช่างจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการรับฟังความคืบหน้าก่อสร้างสะพานแม่ตื่่น บริเ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.พบพระ มอบบ้านให้กับ แม่หลวงคำน้อย แสนคำลือ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
   
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4072  [ 15 ก.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1402  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การบันทึก โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1401  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว1396  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวขาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว67  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9307-9336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9219-9254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต สน.บถ. มท 0809.9/ว9  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1358  [ 14 ก.ค. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 213 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 380 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 387 
    
 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 85 
ด่วนที่สุด ดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 134 
ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธรณูปโภค [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 113 
ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 72 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 96 
ขอเชิญประชุมการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานอบต.และโรงเรียนในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ชั้น 2 (อาคาร อบจ.เดิม) [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
ขอเชิญประชุมการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ชั้น 2 (อาคาร อบจ.เดิม) [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ด่วนที่สุด โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 76 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 538 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 633 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงิดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่๔ [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 32 

 
 
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึม รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 1 ตำแหน่ง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังประจบ ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ สำหรับ อบต. (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player