Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
รับสมัครนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประจำปี ๒๕๕๘ [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ตำบลด่ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่าแม่ละเมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า ประชุมประชาคม แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 30-31 มี.ค. 58 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตา [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่กุ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่กุ โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่จะเรา การดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่จะเรา ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร เทศบาลนครไทย จังหวัดพิ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่จะเรา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่จะเรา ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนซื่อสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่กุ โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กุหลวง [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.วังเจ้า พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ บัณฑิตน้อย 30 มี.ค.58 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า พิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพฯ 30 มี.ค.58 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
   
 
 
ขอให้ สถจ. เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว29  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว703  [ 1 เม.ย. 2558 ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.2/ว34  [ 1 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว699  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว700  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว698  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว701  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว688  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 20 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 39 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 146 
    
 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 114 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
รายงานข้อมูลพิกัด (UTM) พื้นที่เกษตรเพื่อรอการเผาเป็นรายตำบล [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
รายงานการตั้งจุดอำนวยความสะดวก/บริการประชาชนและจุดพักรถ [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 152 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 99 
รายงานข้อมูลแผนวานโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 166 
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 87 

 
 
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนในตากรับโอนย้ายนักป้องกันฯบ้างครับ (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player