Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลา [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กล้อง C [ 19 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เครื่อง [ 19 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
 
อบต.น้ำรึม สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำม [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง สอบราคาโครงการถมดินบริเวณคลองและที่สาธารณะประโยชน [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ั [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก โครงการ " ห้องเรียนทดลองวิทย์ " [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก เปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาส [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน "วันดื่มนมโรงเรียนโลก" ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กุ โครงการก่อนสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วง หมู่ที่10 บ้านโกช่วย [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านปูเต้อ หมู่ที่4 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่จะเรา การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559 - 2561 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
   
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1351  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9516,9517,9518,9519 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9514,9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1350  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1334  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1335  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9234-9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1304  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1  [ 26 มิ.ย. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 86 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 101 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 195 
    
 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 207 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน จักทำโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดชุมชน [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 143 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 95 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. ปีการศึกษา 2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 76 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานคู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 69 
แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2557และ 2/2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
ซักซ้อมแนวางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศซ 2559 รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 91 
แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของอปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 84 

 
 
ทต.แม่ระมาด ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก รายงานการประชุม กทจ. ตาก จะลงที่ไหนคะ ? แล้ววันไหน ? (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 630  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player