ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด จำนวน 4 โครงการ [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อ [ 8 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ศพด.อบต.ท่าสายลวด [ 31 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
 
ทต.แม่จัน [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จัน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปร [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และร่วมแห่เทียนจำจพรรษาตำบ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ตื่น วันที่27มิถุนายน2560 เวลา9.07น.นายสุธา สายวานิช รอง ผวจ.ตากเป็นประธานเปิดโครงกา [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก สมัยสามัญ สมัยท [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมู [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ประดาง ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาย [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม สื่อประชาสัมพันธ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น วันที่26มิถุนายน2560 มูลนิธิโอโซน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,คณะครูนักเรียนโรง [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
   
 
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]

 
 
    
 
 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนสถานีอนามัย (Management for Healthy Community : MHC) [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 16 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 6/60 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 162 
่ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเส้นทางซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 36 
ด่วนทีสุด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 58 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิอบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 96 
ด่วนทีสุด การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 138 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 99 
ด่วนที่สุด เรื่อง ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบปรพะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 116 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 102 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิ.ย. 60 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 180 
ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 82 

 
 
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 171  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 171  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีทุกยี่ห้อ เครื่องพิมพ์เช็ค บริการถึงที่ทั่วไทย (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 2

 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player