Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบ [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลพร [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม วันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.เชียงทอง โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาร่วมกันในก [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ป [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชม [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันลมจอย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 11 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองบัวใต้ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านตาก เทศบาลตำบลบ้านตาก ได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองบัวใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง จ้างเหมารายเดือนรถรับ - ส่งนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒน [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหิน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกดวราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
   
 
 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2170  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัด แจ้ง อปท. ในพื้นที่ที่มีแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กพส. มท 0810.5/ว2171  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14381-14456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 243 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 416 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 409 
    
 
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 5264) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 122 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ด่วนที่สุด การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมอนุโมทนากุศลในการทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
แจ้งขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับ Wedsite เป็นสีขาวดำ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (ส่วนที่ 2) [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 218 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (ส่วนที่ 1) [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 186 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่3 ปี2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
เรื่อง การจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบอำนวยการ(กรม) [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
เรื่อง ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยริหาจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 72 

 
 
อบต.แม่หละ รักท้องถิ่น (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 226  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 153  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 2723  ตอบ 25

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player