Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร ประจำปี 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1) [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
 
อบต.แม่หละ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่หละ ส่งมอบบ้านตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 และ หมู่ 11 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปรับภูมิทัศน์ น้ำตกธา [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานสม [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังจันทร์ ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ช่องแคบ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามปริมาณงานที่ส่วนโยธา อบต.ช่องแคบ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่จัน [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ (ดีเ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.นาโบสถ์ โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นาโบสถ์ นายอำเภอวังเจ้ามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชราชการ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่หละ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
   
 
 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 227 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 391 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 394 
    
 
 
ประกาศสำนักงานพื้นที่พิเศษ (อบต.) 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดตาก (หลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบเเท่ง , กำหนดตำเเหน่งครู , มาตรฐานตำเเหน่งครู) [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 136 
แบบรายงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลประเมินความเข้มแข็งการเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 2 ปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
การกำหนดสำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นนำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 72 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 127 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไป [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 85 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สุงอายุ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 82 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธรรณสุขของสถานีอนามัย [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 110 
เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ซึ่งมีอายุจะคบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตรวตสอบกระบวนการสอบแข่งขัน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 139 

 
 
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player