Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร ประจำปี 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
 
ทต.อุ้มผาง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรไม่ตอ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ท้อ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ อบต.แม่ท้อ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีแม่ท้อ "กิจกรรมทำพวงกุญแจและกระเป๋าเย็บม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ด้านการจัดการขยะของชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กุ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุค [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่กุ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 0.60 เมตร [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต [ 24 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 55 
อบต.น้ำรึม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลน้ำรึม ปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.วังเจ้า " การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 บ้านมูเซอ (อุมยอม) [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy) [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
   
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 237 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 406 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 401 
    
 
 
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมุนษยชน ประจำปี 2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ที่มีโรงเรียนในสังกัด) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 กันยายน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 71 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 73 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาก (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1098 ลว.21 กันยายน 2559) [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 76 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 21 กันยายน 2559 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 กันยายน 2559 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ขอมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะทีี ๑ [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 50 
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบตจังหวัดตาก)ครั้งที่๙ [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 75 
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสรา้ง/ปรับปรุงประปาและถนนของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 81 
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 122 
เรื่อง พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 41 
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 118 
เรื่อง การติดตามรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 98 

 
 
อบต.นาโบสถ์ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 6483  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 2668  ตอบ 24
สถ.จ.ตาก กำหนดแผนปฏิบัติ ผู้ขึ้นบัญชีเทศบาลบาลเมืองตาก (15 ก.ย. 2559)    อ่าน 695  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player