Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประม [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 14 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
 
อบต.วังหิน มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการพื้นที่ตำบลวังหิน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ให้การสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกนำรถบรรทุก 6 ล้อ ของ อบต.วังหิน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหอพัก [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ขอขอบคุณบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด มหาชน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน มอบที่รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์เอกสารราคากลาง (ครุภัณฑ์กีฬา) [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ตื่น ประกาศผล การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทีนามู หมู่ 11 [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุค [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.อุ้มผาง พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลอุ้มผาง จัดระหว่างวันที่ 16 - 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
ทต.อุ้มผาง การประชุมคณะกรรมการ โครงการบ้านื้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ องค์ราชัน ราชินี ครั้งที่ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.สามหมื่น ผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
อบต.วังหิน โครงการอบรมการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.วังหิน มอบสุขาเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.วังหิน ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลานขวาง [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
   
 
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 299 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 455 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 443 
    
 
 
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียนจักรพรรติมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 96 
เชิญประชุมอนุกรรมการตรวจสอบกลั้นกรองฯ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
การจัดสรรอัตราบุคลากรสนนับสนุนการสอนฯ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภารรัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 67 
ด่วนที่สุด โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 63 
เชิญประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 64 
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์รายการ ธรรมดี ได้ดี "Easy Life" [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 44 
ด่วนที่สุด คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 67 
ด่วนที่สุด แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศุนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 16 มกราคม 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 114 

 
 
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก กองคลัง รับโอน(ย้าย)พนักงาน (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 192  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player