Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สอบราคา 4 โครงการ [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลา [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
 
อบต.สามหมื่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประมาณการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ประมาณการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประมาณการก่อสร่้างถนน คสล สายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ที่่ 6 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประมาณการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ่้านผาทอง หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านผาทอง หมู [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งหลวง รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ นายอุทัย นิธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังจันทร์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
   
 
 
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.สส. มท 0891.3/ว1832 [รายชื่อ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1834 [เอกสารแนบ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 114 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 128 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 225 
    
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 227 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 212 
[ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
[ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
[ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
การตรวจสอบการกู้เงินของ อปท. [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 90 
ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process (4 in 1 System) [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
[ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
ประกาศกำหนดให้สำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
[ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 384 
แจ้งการตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นปี 2559 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลของ อปท (e-Plan) [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 64 

 
 
ทต.วังเจ้า ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ปรับระดับ 5 ไป 6 กรณี เปลี่ยนสายงาน (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player