ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 


กิจกรรมงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 จ [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 77 


กิจกรรมงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอแม่สอด สายใยรักเกมส์ ประจำปี 2557 [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 61 
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [ 20 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 16 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.ตาก (อบต.บ้านหลุม) ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก (ทต.ท่าสายลวด) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงงานซ่อมสร้างผิวทางแออลฟัลคอนกรีต ถนนไมตรี [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก (ทต.ท่าสายลวด) ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลคอนกรีต [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก (อบต.เชียงทอง) ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.สามหมื่น [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยวังน้ำเย็น 1 [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนริมคลอง [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยวังเกาะฤาษีบริเวณหน้าบ้านนางภิรมย์ คงเจริญ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังประดิษฐ์ผลต่อจากเดิม ชุมชนรวมพลังวังเจ้า [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเภา แสงมณี ต่อจากเดิม ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในชุมชน [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก ปิดประกาศและเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
   
     
 
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8774  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2811  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง สมัครงานบริษัท แน่นอนว่ารายรับของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 134  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การออม การลงทุน และภาระตัวไหนเยอะสุดมากแค่ไหนในการเลือกสมัครงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 118  ตอบ 0
 
     
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 195 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0719131 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551