ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 24 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 43 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด โครงการต่อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
อบต.วังหิน จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยข้างเรือนจำ) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด DIA ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) บริเวณหน้าทอฟ้ารีสอร์ท หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ งานของดีเมืองพบพระ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วาเล่ย์ โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเล่ย์นำนักเรียนทัศนศึกษา [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก (แก้ไขครั้งที่ 3) การกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2557 (e-Plan) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 32 
ทต.วังเจ้า ประชุมหารือ การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าตลาดวังเจ้า 26 กันยายน 2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง จำนวน ๘ หลัง ขนาด ๔x๘x๒.๓ เมตร หนา ๐.๐๒๓ มิลลิเมตร ( รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน ( รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ ) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล 2 อัตรา) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเป็นเจ้าหน้ที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล 2 อัตรา) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.อุ้มผาง ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญที่ ๒ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (26 ก.ย. 25579) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพ การมอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
   
     
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 163  ตอบ 5
อบต.มหาวัน เว็บไซต์ อบต.มหาวัน จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 126  ตอบ 1
ทต.แม่จัน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (27 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1274  ตอบ 13
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9199  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 681  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0
 
     
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
รวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 3 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 1 
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการข้อมุลเบี้ยยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 1 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0744293 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551