Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ตะกร้าสานพลาสติก
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกป [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่1) [ 19 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 26 
 
อบต.วังหิน ประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน สำรวจเส้นทางคมนาคม ถนน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และความต้องการของประชาชนชาวตำบลวัง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน สำรวจเส้นทางคมนาคม ถนน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และความต้องการของประชาชนชาวตำบลวัง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศโครงการก่อสร้าง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศงานโครงการก่อสร้าง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก คู่มือการจัดทำดอกไม้จันทน์ [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้าน [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่นออกพื้นที่หม่ 11 บ้านทีนะชุคี เพื่อออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่และต [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ตื่น องคการบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประชุมสมยวิสามญ คร้งที่1 ประจำปี 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
   
 
 
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กพส. มท 0810.5/ว1010  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1012 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 พ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1007  [ 22 พ.ค. 2560 ]
ขอจัดส่งชุดหนังสือ ดูดาว...เล่านิทาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1005  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1000 [ข้อมูลเลขบัตร] [รายชื่อตัดตายรายจังหวัด] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การจัดงานแถลงผลงานวิชาการ ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1002  [ 19 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว996  [ 18 พ.ค. 2560 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะใน 5 ด้าน และกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว992  [ 18 พ.ค. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว995  [ 18 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 18 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวฑูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว990  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว991  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2631  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว987  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว985  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว986  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2620  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว980  [ 16 พ.ค. 2560 ]
อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว2526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2552  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว30  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กศ. มท 0816.1/ว977 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 16 พ.ค. 2560 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 16 พ.ค. 2560 ]

 
 
    
 
 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเครื่องมือและวิธีการประเมิน [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 62 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 82 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 87 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 75 
ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานข้อมูลตลาดสดในความรับผิดชอบ [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 54 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาดสด [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 18 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 123 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
การประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 96 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 203 
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังของ อบต. วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังของเทศบาล วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
ด่วนทีสุด ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 64 
กำหนดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 94 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 89 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 124 

 
 
อบต.น้ำรึม กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (21 พ.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ติดต่อไม่ได้ (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player