ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสร [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ข่าวประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเทศบาลตำบลแม่ตาว” [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน” [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการอบรม พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน” [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตาก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลักต่อจากของเดิม) (หมู่ที่ 6 บ้านม [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำน [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ทีมวิทยากรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม \"โครงการไทยนิยมยั่งยืน\" ประชุม [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด ทีมวิทยากรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม”โครงการไทยนิยมยั่งยืน” หมู่ที่ 1 บ้านแม [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 6 บ้ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมัยสามัญ ส [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ด้วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้จัดชุดปฎิบัติการกำลังออก ดำเนินการดับ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง ด้วยทางคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ร่วม [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง ในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561. คณะกรรมการตรวจงาน การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน หมู่ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
   
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]

 
 
    
 
 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายรายหัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 81 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 40 
ด่วนทีสุด กำหนดรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 20 
แจ้งยกเลิกการขอขั้นตอนขอใช้รหัสผ่าน (License) โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Tax 3000) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 39 
ด่วนทีสุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 36 
ระเบียบวาระ ก.อบต.จังหวัด.ตาก ครั้งที่ 2/61 วันที่ 23 ก.พ. 61 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 141 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมการเรียนรุ้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผุ้เรียน [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 50 
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 63 
การดำเนินการขอระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [ 19 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 44 
เชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 46 

 
 
อบต.โมโกร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (2 ก.พ. 2561)    อ่าน 628  ตอบ 4

 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player