ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 36 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอา [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
อบต.พบพระ ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หมู่ที่ 9 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.พบพระ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ระมาด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม "วันปิยมหาราช" [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.วังเจ้า วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เชียงทอง กิจกรรมวันปิยะมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.นาโบสถ์ วันปิยมหาราช ประจำปี2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.นาโบสถ์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.นาโบสถ์ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ตากออก อบต.ตากออก ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ตาว คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.อุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
   
     
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ หางานฉะเชิงเทราจุดเด่นที่เหมาะกับตำแหน่งงานที่สมัคร (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ขอโอน (ย้าย) กลับภูมิลำเนาเดิมอำเภอกันตัง ตรัง (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทต.ทุ่งหลวง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.มหาวัน งานลอยกระทง (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.มหาวัน สนามฟุตบอลไม่มีไฟฟ้า (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 0
 
     
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอุดหนุนทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 127 
สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มรคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
แจ้งเว็บเพจรวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติฯ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไปฯตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชัพในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0759488 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551