ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 42 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอา [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
อบต.น้ำรึม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่น พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรถแมคโคที่ทำโครงการจัดซื้อมา [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร เขต 2 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางสายทางห้วยบง ถึงโรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5(หน้าศาลเจ้าพ่อพะวอ) [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร เขต 1 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
   
     
 
อบต.พระธาตุผาแดง งานลอยกระทง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 3856  ตอบ 27
อบต.วังจันทร์ อบต.ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 3 บ้างค่ะ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 3432  ตอบ 34
ทต.แม่ตาว น้ำท่วม (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 3
อบต.วาเล่ย์ แจ้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก นักบริหารงานคลัง ๖ ในตากที่ไหนว่างบ้าง (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 1
 
     
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
 
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2555 และรอบเดือนเมษายน 2556) [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
แบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนอาคารประกอบในระบบ SIS [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
(แก้ไข)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 165 
หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 6 
ด่วนที่สุด แบบรายงานกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0762333 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551