Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต [ 9 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 81 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 27 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา [ 3 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านแม่ละเมา ผู้บริหารพร้อมพนักงาน อบต.ด่านแม่ละเมา ร่วมกันต่อแพ พานายอำเภอแม่สอดสำรวจเส้นทาง [ 3 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 85 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ มงคล ถึง ธกส.ช [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.เชียงทอง กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด อ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 25 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.พบพระ กำหนดการออกสำรวจร้านค้า บ้านเช่าและป้าย [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.พบพระ กำหนดการจัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้การบริการประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นส [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง ดาบตำรวจสมพร บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก เชิญประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่ท้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E2/2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
   
 
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 271 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 430 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 424 
    
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
แบบสำรวจการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
แจ้้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
ด่วนมาก เริื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 60 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 234 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทัวไป [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 140 
การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ" [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 107 
ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 162 
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิครุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2560 [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 107 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถนนและประปา) [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 66 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 99 
โครการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
ให้ดำเนินการติดตามประเมินตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ด้านเศรษฐกิจและแหล่งน้ำ) [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมก่อสรา้งลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
เชิยประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 184 

 
 
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 5608  ตอบ 38
อบต.แม่ตื่น ที่พัก อาหาร (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player