Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ป [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 93 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลา ขนาด [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ท [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ โครงการเครือข่ายผู้ดูแลถนน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตร การทำไข่เค็มและการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.วังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง งานบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ออกพิ้นที่ให้ความช่วยประชาชนที่ได้รับผล [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง ด้วยงานกองสาธารณสุข และ สิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ลงพืนที่ ดำเนินการฉีดว [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมประกาศและเอกสารการจ [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 106 
อบต.พระธาตุผาแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/255 [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดโครงการให้ความรู้นำ้ป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและอัคค [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้อ [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
   
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 202 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 375 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 383 
    
 
 
ด่วนที่สุด สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตร [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
แบบสอบถามเชิงประจักษ์ ตามโครงการ ITA ปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
ด่วนที่สุด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 134 
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 217 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 147 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลัง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 100 
เผยแพร่ "วีดีทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 51 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 113 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
เชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 122 

 
 
ทต.แม่จัน ติดต่อ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 314  ตอบ 4
อบต.น้ำรึม แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.แม่หละ แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player