Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ตะกร้าสานพลาสติก
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ราคากลางจัดทำแผนที่ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ณ บริ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ระมาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง การแข่งขันกีฬา มวลชน-ท้องถิ่นสัมพันธ์ \"วังเจ้าเกมส์\" ครั้งที [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระมาด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโค [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ระมาด ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระมาด ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวดยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
   
 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขยายวันรายงานผลการพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว337  [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว328  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน) สน.คท. มท 0808.2/1251-1255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 10 ก.พ. 2560 ]
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว320  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว304  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว305  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว311  [ 10 ก.พ. 2560 ]

 
 


อบต.ท่าสายลวด จัดกิจกรรม \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2559 [ 18 มี.ค. 2559 ] อ่าน 324 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 470 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 458 
    
 
 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ก.อบต [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 23 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.) [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 40 
รายงานการประชุม อปท. ครั้งที่ 1/2559 [ 19 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 57 
[ 19 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 39 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 29 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ที่มีอาคารพักนอนในโรงเรียน [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 32 
เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 91 
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 74 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับแบบประเมินสมรรนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competcncy Test : LCT) [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 48 
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาและรายรับรายจ่ายจริง [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด ขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ. 1 และ 2 [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 45 
เรื่อง การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 102 
ด่วนที่สุด แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 59 
ด่วนที่สุด ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 34 
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 147 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระดับประถมวัย [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 45 
การจัดทุนการศึกษาสำหรับนัหเรียนระประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจมางสายวิทยาศาสรร์ [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 34 

 
 
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.แม่ระมาด เจ้าของพื้นที่ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player