Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
รับสมัครนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประจำปี ๒๕๕๘ [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 บ้านพบพระทรายงาม [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซ์้อวัสดุประปา หมู่ที่ 6 บ้านมอเกอร์ยาง [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.พบพระ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านพบพระทรายงาม [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านพบพระกลา [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ โครงการลงหินคลุกหมู่ 4 [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด (แก้ไข) เชิญประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรกา [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่จะเรา พิธีรดน้ำดำหัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และผู้ทรงคุณวุฒิ กทจ.ตาก [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ตำบลแม่ตาว ประจำปี 2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตลุกกลางทุ่ง [ 28 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านตาก กิจกรรมวันเทศบาล 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.ตาก การติดตามประเมินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan เงินอุดหนุนทั่วไปรายเดือน ประจำเดือ [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 27 
ทต.อุ้มผาง ช่วงระดับ ปริมาณต้นน้ำ ที่หมู่บ้านย่ะโม่คี ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ จึงประชาสม [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ระมาด [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
   
 
 
การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว858  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว851  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว845  [ 27 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สน.กศ. มท 0893.1/ว2236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด่วน สน.พร. มท 0890.4/ว841  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 9 สพบ. มท 0807.4/ว839  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 8 สพบ. มท 0807.4/ว838  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 7 สพบ. มท 0807.4/ว837  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 33 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 53 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 155 
    
 
 
ด่วนที่สุด (แก้ไข) เชิญประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว6714 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558) [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร [ 28 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 94 
แก้ไขคำสั่งคณะทำงาน (Core team) ประจำปี 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 94 
สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
ด่วนที่สุด การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
ขอทราบผลการดำเนินงานตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนของ อปท. ที่ยังไม่ได้ยื่นขอ Username/Password [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 81 

 
 
ทต.หนองบัวใต้ nvbx (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player