Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ท [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 24 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและงานตลาดสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 11 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 76 
 
อบต.พระธาตุผาแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น คณะผู้บริหาร อบต.แม่ตื่น ออกพื้นที่ หมู่ 7 บ้านทุ่งต้นงิ่้วเพื่อเยื่อมประชาชนในใ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน อบต.มหาวัน จัดกิจกรรมตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระมาด ประกาศให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ว่าด้วยการขอใช้ ขอเช่าสนามกีฬาข [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญประจำปี [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โร [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.พบพระ ประกาศจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ คัน [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่หละ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ก้อนอ้ายอ้น [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน ๑ หลัง [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
   
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว306  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สน.กศ. มท 0893.2/ว265  [ 11 ก.พ. 2559 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว305  [ 11 ก.พ. 2559 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 201 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 207 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 333 
    
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกรทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 5 
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 129 
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ที่มีส่วนผสมของยางพารา(ภายใน 9 ก.พ.59) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 75 
ด่วนทีสุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้จัดสรรมูลค่าเพิ่มให้แก่ราและภาษีธุรกิจชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 130 
การบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด (เรียน นอ.แม่สอด แม่ระมาด และ พบพระ) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน "ขวัญใจท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 29 
ด่วนที่สุด ประสานเบื้องต้น การประกวด "ขวัญใจท้องถิ่น" วันที่ 13 ก.พ.59 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 37 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 94 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 88 
เชิญประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ(อบต.) [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 68 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 31 
เชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 111 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 13/2558 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 88 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 38 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22 

 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 65  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด รบกวนสอบถามตำแหน่งว่างครับ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 1

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player