ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 127 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 98 
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ท่าสายลวดเรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัส [ 9 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สอบราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์กา [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จะเรา โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลแม่จะเรา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่หละ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่หละ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.พบพระ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 26 
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบ่อไม่้หว่า [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ปะ ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพื [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่กุ ประกาสสอบราคา จ้างจำนวน 5 โครงการ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ 3 โครงการ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
   
     
 
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 123  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 211  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ชำระหนี้เงินกู้ด้วยค่ะ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำไมไม่จัดกีฬา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข6 (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 251  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 6223  ตอบ 12
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่าสุด (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
 
     
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 36 
(ฉบับจริง)การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 80 
สำรวจข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 58 
สำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 91 
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2557 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แกองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 169 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 27 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 59 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 27 ก.พ.58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 59 
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 เป็นการเฉพาะราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ๑๐๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0821328 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551