ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 0 
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ อปพร. อบต.ท่าสายลวด [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
 
อบต.ช่องแคบ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยา [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศแบบ ปปช.1 โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภายในเข [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภายในเขตเ [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภาย [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่อง [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านแม่ละเมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโคร งการก่อสร้ [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ตื่น ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก และหิน 3/4 นิ้ว) ประจำป [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงทอง. จัดทำโคร [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าสายลวด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
   
 
 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อปท. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1673  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว1662  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกเขตพื้นที่จังหวัด) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1671  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว1656  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1667  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1639 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1659  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1650  [ 21 ส.ค. 2560 ]
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1658  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4676 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1655  [ 21 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1654  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]

 
 
    
 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 22 สิงหาคม 2560 [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์งาน "“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทสไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะ 1 ปี [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
จัดทำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 73 
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว ในการสืบสวนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 75 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 188 
ด่วนทีสุด การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 54 

 
 
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 329  ตอบ 5
อบต.ขะเนจื้อ หน้าเว็บสวยจัง (9 ส.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 326  ตอบ 3

 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player