ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 107 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 94 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
อบต.วาเล่ย์ เยี่ยมผู้พิการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง ทีมงาน ทต.อุ้มผาง ขุดลอกคลองต้นน้ำประปา ที่หมู่บ้านย่าโม่คี ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก ทม.ตากประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.ย่านรีประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทม.ตากประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล3 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมเตรียมแข่งกีฬาวาเล่ย์เกมส์ ครั้งที่13 ในวันที่13-15กพ2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.โป่งแดงประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตากส่งสำเนาประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS) [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
   
     
 
สถ.จ.ตาก อบต.ในอำเภอแม่สอด ตำแหน่งระดับ 3 ที่ไหนว่างบ้าง (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 2333  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานวันเด็ก (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 1
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 623  ตอบ 2
อบต.แม่ตื่น อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 52  ตอบ 2
อบต.พบพระ สอบถามเรื่องบ้านเช่า ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นค่ะ (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 65  ตอบ 0
อบต.ประดาง  เว็บไซต์ อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 0
 
     
 
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS) [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 116 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 142 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 2 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0804595 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551