Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ตะกร้าสานพลาสติก
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 52 
ราคากลางจัดทำแผนที่ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 41 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 47 
 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมเดินทางไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการปฏิบัติงานของศูนย์เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในการฝึกอบร [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งกระเชาะ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ท้อ ประมวลภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 5 ชนเผ่า ดอยมูเซอ ประจำปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด ห้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงและรณรงค์ให้ความรู้กับประ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงการทำงานและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวใต้ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่ระมาดแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน [ 21 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอ [ 21 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 21 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
   
 
 
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว602  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโดดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว592  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1462  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว596  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว597 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มี.ค. 2560 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว598  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว594  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว595  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว591  [ 16 มี.ค. 2560 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น กปต. มท 0811.1/ว580 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2560 ]
ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว587  [ 16 มี.ค. 2560 ]
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) กค. มท 0803.3/ว588  [ 16 มี.ค. 2560 ]
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา กพส. มท 0810.5/ว582  [ 16 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว584  [ 15 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กศ. มท0816.4/ว405  [ 15 มี.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017" กศ. มท 0816.4/ว583  [ 15 มี.ค. 2560 ]

 
 
    
 
 
เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย รูปแบบหน้าที่และอำนาจ ครั้งที่ ๖ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 127 
รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลสุงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุมก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 มีนาคม 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 70 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร "เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 61 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 20 มีนาคม 2560 [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 98 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด แจ้งการขึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 44 
รายงานการประชุม อปท. ครั้งที่ 1/2560 [ 19 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 71 
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุก ที่ ตก 0023.3/ว 375 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 84 
วิทยุสื่อสารในราชการจังหวัดตาก [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล จังหวัดตาก [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 68 
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล จังหวัดตาก [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 41 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.ตาก) [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.) [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 54 

 
 
อบต.วาเล่ย์ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player