Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผ้าขาวม้าทอมือ
  
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
โบราณสถานคอกช้างเผือก
พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลา [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กล้อง C [ 19 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
 
สถ.จ.ตาก อบต.คีรีราษฎร์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวใต้ ฝึกอบรมอาสาจารจร [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรู [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำโครงการ อบรมวินัยจราจร ประจำปี 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง จำนวน 6 หลัง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านผากะเจ้อ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมอเกอร์ยาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหมื่นฤาชัย [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ บ้านพบพระกลาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่สายรุ้ง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
   
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]

 
 


เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 98 


งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 109 


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 204 
    
 
 
โครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซี (PC) เป็นระบบแท่ง (Brandband) จังหวัดตาก [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 140 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 477 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาวว่าการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่สลิด) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบจ.ตาก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
การโอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2558 (อบต.ตากตก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.วังหิน) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่กุ) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทรงการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการใช้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.) [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผฃประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลของ อปท. [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 

 
 
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่างบ้างคะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ ตอนนี้ว่าง (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0

 
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player