หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะจากสภาตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 93 กิโลเมตร ตำบลท่าสายลวดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76.709 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประมาณ 10.10 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดประมาณ 66.609 ตารางกิโลเมตร
 
ตั้งอยู่ เลขที่ 676 หมู่ที่ 4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่ตาว และเทศบาลตำบลท่าสายลวด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองแม่สอดและอบต.แม่ปะ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์  
 
ประชากรทั้งสิ้น 3,619 คน

ชาย จำนวน 1,827 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48

หญิง จำนวน 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
จำนวนครัวเรือน 1,569 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชไร่ ที่ปลูกส่วนมากเป็น ข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียว ข้าว และอื่นๆ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย
เกษตรกรรม 90 %
รับจ้าง 8 %
ค้าขาย 1.5 %
รับราชการ 0.5 %
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่ตาว ( บางส่วน ) 70 59 129 76  
3   บ้านท่าอาจ ( เต็มพื้นที่ ) 474 526 1,000 415
  4   บ้านวังตะเคียน ( เต็มพื้นที่ ) 646 597 1,243 594  
5   บ้านหนองกิ่งฟ้า ( บางส่วน ) 19 21 40 21
  6   บ้านห้วยม่วง ( บางส่วน ) 89 64 153 107  
7   บ้านวังตะเคียนใต้ (เต็มพื้นที่) 529 525 1,054 356
    รวม 1,827 1,792 3,619 1,569
( ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอด เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 )
 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ติดชายแดนประเทศสหภาพพม่า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทือกเขาสูง ทางทิศตะวันตกติดแม่น้ำเมยและภายในพื้นที่มีลำห้วยแม่สอดและลำห้วยแม่ตาวซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10