หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว ประจำปี 2562 (สรงน้ำพระธาตุดอยหินก [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 186 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 198 
 
 
 
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]

 
 
    
 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
รายงานตามแบบตอบรับรองการตรวจร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนภูมิภาค [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
ด่วน กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
การสำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best practices [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
การให้บริหารข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmm.cdd.go.th) [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนทีุ่สด สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 28 

 
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประจำเดือนมิถ [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 สำนักงา [ 29 พ.ค. 2562 ]


 
 
ทต.ท่าสายลวด โครงการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และด้านก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า/ไม้กวาดทางมะพร้าว/การทำน้ำยาล้างจาน ในครั้งนี้คะ ณ ที่ทำ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ด้วยในวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 เทศบาลตำบลอุ้มผางจัดโครงการส่งเสริม [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง พิธีโครงการส่งเสริม ความเข้มแข็งของสตรี เยาวชนและเด็กประชาชนในเขตเทศบาลตพบลอุ้มผ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ทัศนศึกษา ศพด.รวมไทยเจริญ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปี2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดกิจกรรมปลูกต้น \"รวงผึ้ง\" ต้นไม้มงคลปร [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและเสียงตามสายในพื้นที่หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ประกาศสภาเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง\"แนวคิดเศรษกิจพอเพียงนำมาปรับใช้กับชีวิตทำให้ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ-1068 ตาก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 

 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10