หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้ [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
 
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2891  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16337,16338  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กม. มท 0804.6/ว2874  [ 22 ก.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2900  [ 22 ก.ย. 2563 ]
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2852  [ 21 ก.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (แบบรายงาน กง.บศ.1-6) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว416  [ 21 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2887 [แบบตอบรับ]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2851  [ 21 ก.ย. 2563 ]
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]

 
 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด พร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ ตรวจงานการเ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 49 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงานศูน [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 45 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นายสมจิตร สารปรีชาสกุล รองนายกอบต.เป็ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดช [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 83 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการกองสว [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


ประชุมในโครงการกำจัดชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และปัญหามาลาเรีย [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 363 
    
 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 107 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 111 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 19 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การลงทะเบียนเข้าใ้ช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 153 
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 89 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 125 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การสำรวจงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 186 
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับนายอำเภอ) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 116 
ซักซ้อมการนำส่งเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 119 

 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 18 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]


 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 120 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสร [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดสามท่า หมู่ที่ 5 จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยลด ละ เลิก ข [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกกโก่ หมู่ที่ 4 จัดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาษา หมู่ที่ 14 จัดกิจกรรมป้องกันเด็กติดในรถยนต์ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาษา หมู่ที่ 14 จัดโครงการซ้อมแผนหนีไฟ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.แม่กาษา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลู [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ตำบลหนองบัว [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6 จัดโครงการป้องกันและเฝ่้่าระวังป้องกันโรค [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 

 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10