หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.ท่าสายลวดด้านใดมากที่สุด
  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ระยะเวลา)
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]

 
งานเลือกตั้ง
 


ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 94  


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 23 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  


กิจกรรมเวทีสานเสวนาสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ อบต.ท่าสายลวด [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 111  


ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดถือปฏิบัติ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 269  


ประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.ท่าสายลวด) [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 147  


ติดประกาศระงับการก่อสร้างอาคาร ที่สร้างก่อนได้รับอนุญาต ขัดต่อ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 196  
    
 
 
 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
ประกาศยกเลิกการใช้บัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 92 
ด่วนที่สุด การตรวจความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 130 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด การออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 184 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันกระทำความผิด การยื่นบัญชีทรัพย์สิน ระบบ KTB การจัดการเลือกตั้ง การบริหารจัดการสาธารณภัยฯ  [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 291 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 156 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 59 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
ด่วนมาก เลื่อนกำหนดการฝฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 42 

 
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 ส.ค. 2565 ]


 
 
อบต.แม่สลิด วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อำนวยการโดย น [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สลิด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และคัดสรร [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนประสิทธิ์ศึก [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.พะวอ จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าสายลวด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ โครงการอบรมอาชีพราษฎร ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน สร้างอาหารสร้างรายได้ ตามหลักปรั [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่กุ กองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่กุ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปรับมาตรการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเข้ามาทำงานตามบั [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปรับมาตรการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง รายงานขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่หละ กิจกรรม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 

 
 
 
E-Service
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10