หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.ท่าสายลวดด้านใดมากที่สุด
  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ระยะเวลา)
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้ [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
จดหมายข่าว งานภาษี ปี 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
 
 
 
 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]

 
 
    
 
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 104 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 130 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project14 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
สำรวจความการทันตแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 91 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 302 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 168 

 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ตรานมโรงเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน สิ [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ตรานมโรงเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน สิ [ 22 ก.ค. 2564 ]


 
 
อบต.วังหิน สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังเจ้า คู่มือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการและคนทุกวัย [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันพุธ ที [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า ฉบับที่28/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวร [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง (ซอย [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ (สาย [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ หมู่ 3 บ้านแม่ปะใต้ และ หมู่ที่ 12 บ้านใหม [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชาสัมพันธ์สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลง ป [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 

 
 
 
E-Service
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10