หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 

 

ตะกร้าสานพลาสติก
  

 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้ [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 256 รายการ [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
 
 
 
 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]

 
 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด พร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ ตรวจงานการเ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 93 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงานศูน [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 93 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นายสมจิตร สารปรีชาสกุล รองนายกอบต.เป็ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 54 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดช [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 117 


นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการกองสว [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 63 


ประชุมในโครงการกำจัดชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และปัญหามาลาเรีย [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 395 
    
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENSCR)2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ฯ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
ด่วนทีสุด การจัดทำข้อเสนอแผนงสนโครงการ และการขอรับการสนุับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
สื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน 5 ฉบับ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 240 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 57 

 
 


จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึก [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 18 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]


 
 
ทต.แม่จะเรา วันอังคารที่27 ตุลาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตําบลแม่จะเรา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซม [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งแดง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้า [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถุบรรทุกน้ำ อบต.ยกกระบัตร [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ อบต.ยกกระบัตร ด้วย [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงา [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ&rd [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง โครงการคนละครึ่ง (เพื่อฟื้นฟู [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเด [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่กุ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่กุ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกอง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 

 
   

 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10