หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.ท่าสายลวดด้านใดมากที่สุด
  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ระยะเวลา)
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
 
การสำรวจข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1943 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1938  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอทำความตกลงการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว1926 [เอกสาร]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 กศ. มท 0816.4/ว1929 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ อปท.]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]

 
งานเลือกตั้ง
 


ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด [ 23 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  


กิจกรรมเวทีสานเสวนาสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ อบต.ท่าสายลวด [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 94  


ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดถือปฏิบัติ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 250  


ประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.ท่าสายลวด) [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 132  


ติดประกาศระงับการก่อสร้างอาคาร ที่สร้างก่อนได้รับอนุญาต ขัดต่อ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 162  
    
 
 
ด่วนที่สุด การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาบ ฉ 4 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านสาธารณสุขสู่ความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
สำรวจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
ด่วนมาก โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหฟนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 63 

 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประ [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) ครั้งที่ 2 ในเขตพื [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ (สุสานบ้านวังตะเ [ 17 มิ.ย. 2565 ]


 
 
อบต.ป่ามะม่วง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักร้องดาวรุ่ง ลูกทุ่งหัวขัว [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ มอบห้องน้ำให้ผู้พิการ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตากออก องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.อุ้มผาง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(over [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตากออก การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก โรคที่มักมากับหน้าฝน [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 

 
 
 
E-Service
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10