หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
  
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551

 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 


 

งานส่งเสริมอาชีพ

ฝึกอบรมอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
งานสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
การศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

พัฒนาห้องสมุดที่อานหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 


 


สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดให้มีการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ

การพัฒนาระบบจราจร
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10