คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ถนน หนทาง ( 286 )
35.09%
ประปาในตำบล ( 261 )
32.02%
ไฟฟ้าในตำบล ( 90 )
11.04%
การให้บริการใน อบต. ( 106 )
13.01%
การศึกษาในตำบล ( 50 )
6.13%
การสื่อสารในตำบล ( 22 )
2.70%