คุณพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.ท่าสายลวดด้านใดมากที่สุด
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ระยะเวลา) ( 19 )
73.08%
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( 4 )
15.38%
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ( 3 )
11.54%