คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ถนน หนทาง ( 286 )
35.01%
ประปาในตำบล ( 261 )
31.95%
ไฟฟ้าในตำบล ( 90 )
11.02%
การให้บริการใน อบต. ( 107 )
13.10%
การศึกษาในตำบล ( 51 )
6.24%
การสื่อสารในตำบล ( 22 )
2.69%